Цели на проекта

Get Ready 2 Work  – Готови за работа

Настоящият проект “Get Ready 2 Work – Готови за работа“ има за цел да допринесе за повишаване на заетостта на младите хора в неравностойно положение на пазара на труда в България.

За тази цел ще бъдат разгледани и трансферирани успешни модели от Австрия и Германия за обучение по ключови компетентности и програми за активно включване и социална интеграция на същата целева група.
Предвижда се съдаването на цялостна модулна програма за обучение в България, която е насочена не само към основната целева група – младежите, но обхваща и различни ключови страни, като работодатели, обучители, кариерни консултанти и социални рабтоници, както и експерти от релевантните за пазара на труда институции – Агенция по Заетостта, Министерство на Труда и Социалната Политика, и не на последно място редица неправителствени организации.
Този системен подход за интеграция и приобщаване на млади хора в неравностойно положение разкрива нова перспектива за преодоляването на безработицата сред тази целева група.

В този смисъл специфичните цели на проекта са:

За млади хора в неравностойно положение:

 • цялостна кариерна ориентация и мотивация на всички участници
 • развитие и подобряване на личните, социални и организационни умения
 • подобряване на уменията и способността за самостоятелно търсене на работа

За експерти по управление на човешките ресурси:

 • подобряване на уменията, необходими за успешното интегриране на младите хора в компанията чрез специализирано обучение
 • външна професионална подкрепа (коучинг) по време на първата фаза на осигуряване на заетост на младежите

За обучители и кариерни консултанти

 • подобряване на разбирането им на проблемите на младите хора в социално-икономическо неравностойно положение
 • развиване на знанията и уменията им за подготовка на специалистите по Човешки Ресурси, как най-ефективно да подкрепят младите хора в неравностойно положение в компанията
 • обогатяване на знанията и уменията им с нови методи за мотивиране на безработни лица

Заинтересовани страни на пазара на труда/ мултипликатори:

 • увеличаване на съответните релевантни компетенции за пазара на труда
 • намаляване на нивата на безработицата
 • създаване на условия за мулитиплициране на добрите практики на системно ниво в цялата страна