Проектни дейности

Времеви график на проекта: 01.07.2013 – 31.01.2015 (18 месеца)

vremevi-grafik

Дейност 1 – Управление и координиране на проекта:

Основна цел:

 • Да гарантира ефективното и ефикасно реализиране на проекта на национално ниво и постигането на проектните цели
 • Да извършва мониторинг на изпълнението на проекта и да осигурява успешното сътрудничество и комуникация с партньорите
 • Да следи за запазването на финансов баланс на проектните средства

Основни елементи:  

 • Актуализирани партньорски споразумения,регламентиращи условията на сътрудничество
 • Регулярни проектни срещи (на живо и виртуални) за проследяване напредъка по проекта
 • Регулярни технически и финансови отчети към  Договарящия орган по процедурата – Министерство на труда и социалната политика

Дейност 2 – Проучване и анализ:

Основна цел:

 • Да изследва най- добрите програми и практики, провеждани от службите по заетостта в Германия и Австрия,вкл. програми за обмен на млади хора, търсещи работа, както и обучителни програми за специалисти по ЧР как да наемат и интегрират т. нар. „трудни“ млади хора
 • Да бъде оценен потенциалът за трансфер на различните програми
 • Да се проучат специфичните нужди, очаквания и предизвикателства сред българските работодатели относно наемането на работа на младежи в неравностойно положение

Основни елементи:

 • Проучване на Европейски проекти за активиране на безработните млади хора
 • Детайлен анализ на предстоящия за трансфериране продукт- Европейски проект – YES -Подкрепа за младежка заетост
 • Подробен анализ на няколко модулни програми на австрийските и немските агенции по заетостта
 • Анализ на германската програмата за мобилност за търсещи работа младежи  - IDA (интегарция чрез обмен), финансирана от ЕСФ
 • Анализ на съществуващите практики, специфични нужди, предпоставки  и ограничения за по-добрата интеграция на младежите в неравностойно положение на пазара на труда, в т.ч. онлайн проучване и дълбочинни интервюта с български работодатели относно техните нагласи, готовност и предизвикателства пред наемането на т. нар. „трудни“ младежи

Дейност 3 – Посещение за обмяна на опит:

Основна цел:

 • Да събере на едно място заинтересованите страни от институции по заетостта от България, Австрия и Германия и да им даде възможността да обменят настоящите си стратегии и бъдещи концепции за интегриране на младежи в неравностойно положение на пазара на труда

Основни елементи:

 • Организиране на посещение за обмяна на опит между заинтересованите страни
 • Презентации на успешните практики и уъркшопи за интерактивна дискусия за адаптирането им към българската действителност
 • Презентиране и анализ на резултатите от фазата на Проучване и анализ

Дейност 4 – Разработване на програми за обучение:

Основна цел:
Развитие на:

 • Програма за обучение на български обучители и кариерни консултанти на пазара на труда
 • Модулна програма за обучение на младежи в неравностойно положение с цел повишаване на тяхната мотивация, квалификация и развитие на ключови умения и компетенции
 • Курс за обучение на  ЧР специалисти в компаниите, който ще ги подкрепи и мотивира да предоставят шанс за работа и на младежи в неравностойно положение

Основни елементи:

 • Обобщение на резултатите от дейност  2 и 3
 • Дефиниране на модулните обучения според резултатите от анализа на нуждите
 • Разработване на езиков курс и модул за подготовка за транснационална мобилност
 • Събиране на коментари и обратна връзка от партньорите
 • Развитие на пилотна версия на модулната програма

Дейност 5 – Пилотиране:

Основна цел:

 • Да се тества и оцени внимателно програмата за обучение на обучители, за обучение на ЧР специалисти от МСП, както и модулната програма за обучениена младежи в неравностойно положение

Основни елементи:

 • Участие в тридневен train-the-trainer семинар, воден от фасилитатори от Германия и Австрия, където българските обучители ще бъдат подготвени да провеждат пилотните обучения с целевите групи
 • Пилотиране на програмата за младежите и българските специалисти ЧР
 • Пилотиране на модула за транснационална мобилност за 10 избрани участника от 50-те младежи
 • Проучване на стажантските възможности сред участващите МСП

Дейност 6 – Финализиране на програмите за обучение:

Основна цел:

 • Финализиране на train-the-trainer семинар за българските обучители и кариерни консултанти, който да ги обучи в иновативните елементи за модулна програма за обучение и за активация и мотивация на целевата група на проекта
 • Финализиране на ръководство,което да насърчава транснационалната мобилност на младите хора, търсещи работа
 • Финализиране курс за обучение на специалисти ЧР от малки и средни предприятия
 • Изготвяне на ръководство  от 100 страници и диск , което обхваща цялостната програма за обучение, включително упражнения,които всеки обучител може да използва в модулите на програмата

Основни елементи:

 • Дискусия на резултатите от фаза Пилотиране и оценка на проведените дейности с обратна връзка от партньорите и участниците
 • Финализиране на основния продукт на проекта и окончателна редакция на мулти- авторски публикации, професионален превод на текстове на български език, както и дизайн, оформление и печат

Дейност 7 - Финализиране на програмите за обучение:

Основна цел:

 • Да се осигури публичност на проекта и неговите резултати за заинтересованите страни в България
 • Да се повиши осведомеността за засегнатите теми и групи от участници, и да се достигне до потенциалните бенефициенти от проекта
 • Изработване на уеб сайт за достигане до по-голям брой потенциално заинтересовани страни

Основни елементи:

 • Разработване на национална стратегия за популяризиране
 • Виртуални дейности: уебсайт, бюлетини, онлайн излъчване
 • Дейности: представяне на проекта на конференции/ семинари/ срещи/ кръгли маси
 • Мейлинг лист с 50 МСП за информиране по проекта
 • Разпространение на информационни материали на хартиен носител: флаери, плакати, брошури
 • Популяризиране  на резултатите от проекта  чрез използване на средства за масово осведомяване: статии в пресата, пресконференции, контакти с телевизии и радиостанции
 • Организиране на финална конференция с цел разпространение на проекта в София