Целеви групи

50 младежи (18-29 год.)

  • в социално-икономическо неравностойно положение
  • които не са успели да завършат своето средно образование и / или професионална квалификация

10 експерти по Човешки ресурси от МСП

  • с малък опит и /или познания за интеграция на работното място на т.нар. “трудни” младежи
  • желаещи да придобият умения в тази насока

10 обучители

  • които искат да повишат своите знания, умения и  компетенции
  • които са мотивирани да се обучават другите целеви групи